Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jako Administrator (w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), realizując obowiązekinformacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, niniejszym informuję że:
1) Administratorem w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest Damian Piwowarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy
Prawnego Damian Piwowarski we Wrocławiu (50-504) przy ul. Jesionowej 45/38, NIP:
7542986751, REGON: 389323635.
2) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, niezbędnado przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowegodostępnego na stronie www.kancelaria-piwowarscy.pl, stanowiąca warunekzgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych wskazany w art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu zAdministratorem w związku z zapytaniem przesłanym za pośrednictwemformularza o którym mowa w pkt 2) powyżej, w szczególności w celuudzielenia odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia dalszej pomocy prawnej.
4) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danychosobowych przysługuje Państwu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także downiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
b. przenoszenia Państwa danych osobowych;
c. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych wdowolnym momencie bezwpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadcząceusługi na rzecz Administratora (w tym w szczególności usługi informatyczne lubksięgowe) lub podmiotywspółpracujące z Administratorem w zakresieudzielania pomocy prawnej.
6) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany inie będą poddawane profilowaniu.
7) Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dlaktórych zostały zebrane, w szczególności udzieleniaodpowiedzi na przesłane zapytanie lubdalszej pomocy prawnej, nie dłużejjednak niż do cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pozostaje jednak konieczne doprzesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego o którymmowa w pkt 2) powyżej, przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedziprzez Administratora.
9) Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem pocztyelektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie przy użyciu danychteleadresowych podanych poniżej:
Kancelaria Radcy Prawnego Damian Piwowarski
ul. Jesionowa 45/38, 50-504 Wrocław
e-mail: kancelaria@kancelaria-piwowarscy.pl
tel.: +48 573 130 315